Onderzoek: Maatschappelijke waarde

Hieronder leest u de resultaten van het onderzoek dat van gehouden is van 14 – 26 november 2018. Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag wat de waarde van de bibliotheek is volgens de BiebPanelleden. Wat hebben zij zelf aan de bibliotheek? En wat zien ze als de belangrijkste waarde voor de samenleving? Aan het onderzoek namen in totaal 13.757 panelleden deel.

Persoonlijke waarde: lezen van verschillende boeken tegen een lage prijs
Wat is het grootste voordeel voor de panelleden? Ze noemen spontaan vooral het goedkoop lenen en lezen van boeken uit een grote collectie; inclusief tijdschriften, kranten en andere media. En daarnaast ook de laagdrempeligheid, de prettige, rustige omgeving en de mogelijkheid om je te ontwikkelen en kennis op te doen.
Persoonlijke waarde zien ze het meest op het gebied van geld besparen, kennis vergroten en kunst en literatuur. Ook de sociale functie komt naar voren: 11% voelt zich door de bibliotheek minder eenzaam. Ook vindt een deel (ruim een derde) er antwoorden bij praktische problemen en vragen.

Maatschappelijke waarde: laagdrempelige, prettige plek voor kennis en ontspanning
En wat is het grootste voordeel voor de samenleving? Dat is volgens de panelleden de laagdrempeligheid. Iedereen is welkom en heeft allerlei mogelijkheden om kennis op te doen, te ontspannen en zich te ontwikkelen, voor weinig of geen geld.
Leden kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien de maatschappelijke waarde vooral op het gebied van ontspanning en inspiratie, economisch welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Zo vinden vrijwel alle panelleden dat de bibliotheek kennis toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben en de mogelijkheid biedt om te ontspannen. Maar ook op de domeinen zelfredzaamheid en sociale binding zien de meesten een meerwaarde van de bibliotheek. Zo zeggen bijvoorbeeld zeven op de tien panelleden dat de bibliotheek ervoor zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving. Suggesties van de panelleden om de maatschappelijke waarde te vergroten zijn (nog) meer activiteiten voor allerlei doelgroepen organiseren en het brede aanbod veel meer bekend maken bij het brede publiek.

Rol van de bibliotheek voor kwetsbare groepen wordt gezien
De rol van de bibliotheek als netwerkpartner op het gebied van kwetsbare groepen wordt steeds meer gezien door de panelleden. Een grote groep zou een laaggeletterde (zeven op de tien) of digitaal niet vaardige kennis (zes op de tien) doorverwijzen naar de bibliotheek.
Daarnaast is één op de tien panelleden zelf dankzij de bibliotheek bij een andere organisatie terecht gekomen, bijvoorbeeld bij het Taalhuis, de VoorleesExpress, Coderdojo, de ANBO, de ANWB, het Gelders Archief, Stichting Vluchtelingenwerk en de Volksuniversiteit.

BiebPanel regulier onderzoek 2 2018 - Cluster Veluwe

Onderzoek: Klanttevredenheid

Hieronder leest u de resultaten van het onderzoek dat van 12 juni tot en met 2 juli 2018 gehouden is. Met dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe tevreden Biebpanelleden zijn over de bibliotheek. Wat kan de bibliotheek doen om de tevredenheid van de leden te vergroten? Aan het onderzoek namen in totaal 16.252 panelleden deel.

Klanttevredenheid over de bibliotheek is hoog
De verschillende aspecten van de dienstverlening worden goed beoordeeld. De top 5 is: de klantvriendelijkheid van de medewerkers, de deskundigheid van de medewerkers, de prijs-kwaliteitverhouding van het abonnement, de verschillende abonnementen en de openingstijden.
Enkele aspecten die te maken hebben met de verblijfsfunctie en met activiteiten en ontmoeting worden binnen de Cluster Veluwe bibliotheken lager beoordeeld dan in het totale BiebPanel: de mogelijkheid om met vrienden of familie af te spreken en de horecavoorzieningen. De tevredenheid op vestigingsniveau verschilt wel sterk voor deze aspecten. Andere aandachtspunten zijn: ‘ontspannende’ activiteiten en de mogelijkheid met andere mensen in contact te komen alhoewel de, lage, scores hiervoor vergelijkbaar zijn met het totale BiebPanel.

In het algemeen zien we dat relatief veel leden geen mening hebben of neutraal gestemd zijn over de aspecten op het gebied van ontmoeting en activiteiten.

Panelleden kennen en gebruiken vooral de ‘klassieke’ diensten
Panelleden bezoeken de bibliotheek vooral om boeken en andere materialen te lenen. Daarnaast zijn ook rondsnuffelen, informatie zoeken en ter plekke kranten, tijdschriften of boeken lezen regelmatig genoemde bezoekredenen. Vier op de tien panelleden zeggen dat de bibliotheek hen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling.

De meeste panelleden bezoeken de bibliotheek meestal alleen. Een kwart van de panelleden bezoekt de bibliotheek weleens met anderen, en dan meestal met kind(eren) of partner.

De bekendheid van de voorgelegde bibliotheekdiensten verschilt veel. Voorlezen voor kinderen, cursussen digitale vaardigheden en literaire activiteiten en boekpresentaties zijn bij de helft of meer van de leden bekend. De overige diensten zijn slechts bij een derde of minder bekend. Beter bekend dan in het totale BiebPanel is de VoorleesExpress; minder bekend zijn, met grote verschillen in bekendheid tussen de verschillende vestigingen, de literaire activiteiten en boekpresentaties, hulp bij het invullen van formulieren van de overheid, Maakplaats / FabLab / e-LAB, CoderDojo en huiswerkbegeleiding. Deze activiteiten worden niet bij alle vestigingen aangeboden.

Biebpanel onderzoek: Customer journey rondom reserveren en verlengen

Hieronder leest u de resultaten van het onderzoek dat van 22 november tot en met 5 december 2017 onder de panelleden gehouden is. Met dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe Biebpanelleden de service reserveren en verlengen ervaren en waarderen. Aan het onderzoek namen in totaal 16.791 panelleden deel.

Een customer journey is het in kaart brengen van de reis die een klant aflegt als hij een product koopt of gebruik maakt van een service. Kijken we naar de klantreizen reserveren en verlengen, dan zien we zien dat de panelleden van Cluster Veluwe hierover erg te spreken zijn.

Klantreis reserveren
Acht van de tien panelleden van Cluster Veluwe hebben in de afgelopen 12 maanden één of meer boeken gereserveerd. Redenen om te reserveren zijn dat boeken zijn uitgeleend en dat boeken niet in de collectie van de eigen vestiging zitten. De belangrijkste reden om niet te reserveren is dat het niet nodig is.

De meest gebruikte manier om te reserveren is de website. De app wordt duidelijk minder gebruikt, maar wel vaker door jongere leden. Een beperkt deel reserveert ook via een medewerker, maar dat zijn vooral oudere leden en laag opgeleiden. Ongeveer een op de tien gebruikt de publiekspc.

Het reserveren verloopt over het algemeen goed, snel en makkelijk. Het voornaamste verbeterpunt is het tonen van een indicatie van de wachttijd op het moment dat men een boek reserveert. Over het inloggen en de online catalogus zijn de meeste panelleden tevreden. Panelleden zijn ook te spreken over de wachttijd tussen het plaatsen en ontvangen van de reservering. Al geeft een deel van de leden in de open antwoorden wel aan dat de wachttijd soms erg lang is. De acceptabele wachttijd voor een boek is gemiddeld 14 dagen. Ook de communicatie vanuit de bibliotheek omtrent de reservering stemt tevreden. Berichten over de reservering ontvangt men het liefst per e-mail.

Klantreis verlengen
Acht van de tien panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer boeken verlengd. Verlengen gebeurt vooral via de website (71%). Daarnaast, zij het in duidelijk mindere mate, via de publiekspc (15%) en de app (12%). Bij het verlengen spelen medewerkers nauwelijks rol.

De klantreis verlengen wordt positief ervaren: verlengen gaat prima, eenvoudig en snel. Verbeterpunten, in beperkte mate genoemd, betreffen enkele aspecten van de website en en het inloggen. Enkele leden zeggen dat zij graag vaker willen verlengen.
 

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Onderzoek
Hieronder leest u de belangrijkste resultaten van de in september 2017 gehouden flitspeiling over lezen in de vakantie.
In deze peiling wordt onderzocht hoe panelleden lezen tijdens de vakantieperiode en of ze de VakantieBieb app en de bijbehorende campagne kennen.
In totaal namen 17.504 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst
Lezen tijdens de vakantie
De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

Leesfrequentie
Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar.

Gebruik bibliotheek
Driekwart van de BiebPanelleden heeft boeken geleend bij de eigen bibliotheekvestiging, één op de zeven heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatform en circa één op de tien van de VakantieBieb app.

Gebruik VakantieBieb app
Ruim de helft van de BiebPanelleden had al eerder over de VakantieBieb app gehoord, ongeveer één op de zeven had de app al eerder gebruikt.

Ervaringen met VakantieBieb app
Veel panelleden zijn positief over de VakantieBieb app, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels liever op een e-reader lezen en dat de leentermijn te kort is.

Suggesties voor de Bibliotheek
Veel BiebPanelleden zijn tevreden met de huidige situatie. Als leden suggesties hebben dan is dat meestal over een langere uitleentermijn of makkelijker verlengen. Ook worden het lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantie en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books genoemd. Verder willen de panelleden graag ruimere openingstijden in de zomer en meer reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb. Ook willen sommige panelleden een ruimere periode voor bijvoorbeeld de VakantieBieb, omdat ze buiten de schoolvakantie op vakantie gaan.
 

Biebpanel onderzoek: Betrokkenheid

Hieronder leest u de resultaten van het onderzoek dat deze zomer onder de panelleden gehouden is. Met dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe Biebpanelleden (nog) meer aan de bibliotheek gebonden kunnen worden. In hoeverre willen leden zich inzetten voor hun Bibliotheek in de vorm van geld of tijd? En hoe denkt men over een boetevrij abonnement?
Aan het onderzoek namen in totaal 15.994 panelleden deel.

Panelleden enigszins betrokken bij de Bibliotheek
Panelleden zijn enthousiast over hun Bibliotheken en een (klein) deel is betrokken bij de Bibliotheek in de zin van hulp of donaties. De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van de Bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.

Hulp bij activiteiten: 13% is hiertoe bereid
Ruim één op de tien zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten; bijna vier op de tien willen dat misschien doen. Dit is dan vooral op het gebied van leesbevordering voor kinderen en laaggeletterdheidbestrijding.

Hulp in de vorm van donaties: minder aantrekkelijke manier van ondersteuning
Slechts 2% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou 30% dit ‘misschien’ willen doen. Dit geld zou dan, eveneens, bij voorkeur besteed moeten worden aan leesbevordering bij de jeugd, tegengaan van laaggeletterdheid en een uitgebreidere collectie.

Vriendenabonnement redelijk positief ontvangen
15% is positief over het idee van een vriendenabonnement, ruim de helft spreekt dit niet aan. Het spreekt vooral aan omdat men de toekomst van de Bibliotheek wil borgen, meer betrokken wil zijn en vanwege de korting op activiteiten. Panelleden die minder positief zijn, geven aan dat dat zij het huidige abonnement al duur genoeg vinden of tevreden zijn met het abonnement. Ook geven leden aan geen interesse te hebben in de geboden voordelen.

Sponsoring geaccepteerd door BiebPanelleden
Het merendeel vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de Bibliotheek ofwel staat er neutraal tegenover, al moet de onafhankelijkheid van de Bibliotheek wel gewaarborgd worden en moet de sponsor ook een maatschappelijk doel hebben.

Boetevrij abonnement: kritische houding
Men verwacht positieve maar vooral ook negatieve gevolgen van een boetevrij abonnement: men is zelf minder gehaast om de boeken uit te lezen, maar boeken zullen ook vaker en langer uitgeleend zijn. Veel leden zeggen uit zichzelf dat ze boetevrij geen goed idee vinden.
BiebPanel regulier onderzoek 1 2017 - Cluster Veluwe

Doelgroeponderzoek Ouders met jonge kinderen

Onderzoek
In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 staan ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar centraal. Er is onderzoek gedaan naar de interesses en leesgedrag, voorlezen, kennis over taalontwikkeling, kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek.
1.037 ouders hebben de vragenlijst helemaal ingevuld.

Uitkomst
Meer dan de helft van de kinderen van 0-4 jaar wordt dagelijks voorgelezen. Over het algemeen zijn alle ouders het erover eens dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Vanaf dat een kind 2 jaar is wordt er frequenter voorgelezen en doen ouders dit als een vast (gezellig) ritueel voor het slapen gaan. Veel ouders zijn zich er van bewust dat het voor de taalontwikkeling nuttig is om al vroeg te starten met voorlezen, voordat een kind een half jaar oud is. Ook als een kind zelf al kan lezen is voorlezen volgens veel ouders nog steeds nuttig. Veel ouders weten dat een kind al op jonge leeftijd lid kan worden van de Bibliotheek.

Infographic
In de Infographic is o.a. te zien vanaf welke leeftijd ouders denken dat het nuttig is voor de taalontwikkeling van kinderen om voor te lezen, wat ouders denken dat de Bibliotheek biedt voor kinderen van 0-4 jaar en welke activiteiten de Bibliotheek moet bieden om ouders (vaker) met hun kind naar de Bibliotheek te laten gaan
 

Flitspeiling over het belastingspreekuur in de bibliotheek

Onderzoek:
Hieronder leest u leest u de belangrijkste resultaten van de gehouden flitspeiling over het belastingspreekuur in de bibliotheek.

Met deze peiling wordt inzicht gegeven in de bekendheid van het belastingspreekuur en of leden dit vinden passen bij de bibliotheek.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 18.855 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
Kennis aanbod belastingspreekuren
Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte.

Passend bij de Bibliotheek
Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente-of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Gebruik belastingspreekuren
Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.

De praktijk
U vindt in de bibliotheek de mogelijkheid om in een veilige omgeving een computer en printer te gebruiken voor belastingzaken. Daarnaast biedt de bibliotheek de cursus Klik & Tik en Digisterker aan. Klik & Tik voor mensen die nog niet met de computer om kunnen gaan en Digisterker gericht op het werken met de digitale overheid, bijvoorbeeld het aanmaken en gebruiken van de DigiD. Bent u geïnteresseerd vraag hierna bij uw bibliotheek!
 

Medewerkers van de Bibliotheek

Onderzoek:
In de Infographic ziet u de resultaten van het in november/december gehouden vierde BiebPanel onderzoek van 2016.

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de tevredenheid en wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 14.415 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
Negen op de tien leden hebben wel eens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid. Vier op de tien leden noemen spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. Drie op de tien geven aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral onvriendelijkheid en niet beschikbaar zijn noemt.

Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, deskundigheid en communicatieve vaardigheden van medewerkers. Het minst tevreden zij leden over het aspect dat medewerkers zelf het initiatief nemen om de bezoekers te helpen.

Hoe typeren leden de “ideale” bibliotheekmedewerker? De meest genoemde kernwoorden zijn: vriendelijk, deskundig, behulpzaam, betrokken en beschikbaar. Leden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.

Twee derde van de leden vindt het (zeer) belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is. De helft ziet voordelen in het idee dat er niet altijd een medewerker aanwezig is en de Bibliotheek daardoor ruimere openingstijden heeft. Twee derde van de leden vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek precies goed. De meerderheid van de leden die weleens een onbemande vestiging bezoeken is positief over de onbemande uren.

Toekomst van de bibliotheek

Onderzoek:
In de ‘Infographic’ ziet u de resultaten van het in oktober/november gehouden derde Biebpanel-onderzoek van 2016.

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 14.675 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
De Bibliotheek in de toekomst: boeken centrale rol
Voor leden van Cluster Veluwe hebben boeken ook over 10 jaar nog steeds een centrale rol in de Bibliotheek; d.w.z. die zijn één van de belangrijkste, spontaan genoemde, redenen om ook in de toekomst naar de Bibliotheek te gaan. Men heeft het dan vooral over fysieke boeken maar ook over (een ruim en actueel aanbod van) e-books. Leden noemen spontaan ook allerlei specifieke zaken met betrekking tot de ruimte die de Bibliotheek zou moeten bieden, en dat de Bibliotheek een ontmoetingsplek zou moeten zijn. Ook digitale diensten zijn voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek; met name om de vindbaarheid van materialen te verbeteren.

Leden zeggen in de toekomst vooral belangstelling te hebben voor het lenen van boeken, leestips en kranten & tijdschriften, en ook (hoewel minder dan gemiddeld) voor de (digitale) informatiefunctie van de Bieb. Ook blijft er interesse in activiteiten en cursussen. Daarnaast zien we belangstelling voor de maatschappelijke functie van de Bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden) en bij een deel van de leden ook voor nieuwere diensten zoals een ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets, een repair café en een uitleencentrum. Voor veel zaken is er in Cluster Veluwe wel belangstelling, maar net wat minder dan in het totale BiebPanel.

Bibliotheekconcepten: ‘lezen & informatie’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ favoriet
Dit beeld zien we ook terug in de bibliotheekconcepten die leden aanspreken. Meest aansprekend zijn nog steeds concepten die focussen op ‘lezen & informatie’ en op ‘persoonlijke ontwikkeling’. Maar we zien zeker ook interesse voor concepten waarbij het accent ligt op ‘jeugd en onderwijs’, ‘ontmoeting en verblijf’ en op ‘participatie en zelfredzaamheid’ en voor de nieuwere bibliotheekconcepten als ‘digitale communityvorming’ en ‘wetenschap & techniek’ (hoewel iets minder dan in het totale BiebPanel).

Participatie van leden in de Bibliotheek
Redelijk veel leden (wel iets minder dan gemiddeld), bijna zes op de tien, geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de Bibliotheek. Men denkt daarbij dan vooral aan workshops, cursussen en lezingen op hun expertisegebied (hobby-of werkgerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of door middel van voorlezen.
 

Biebpanel 2016: Collectie en informatiefunctie

Onderzoek:
In de “Infographic” ziet u de resultaten van het half juni gehouden tweede Biebpanel-onderzoek van 2016.
Met dit onderzoek wordt een actueel inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek gegeven.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 15.132 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:

Collectie
Panelleden hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Ongeveer een derde vindt het aanbod aan informatieve boeken, en ongeveer een kwart het aanbod aan tijdschriften te beperkt. De leden zijn redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie, maar over de informatieve boeken is slechts ruim de helft tevreden. Naast de beschikbaarheid van actuele titels vinden veel panelleden een breed aanbod met ook oudere titels belangrijk.

Reserveren
De meeste panelleden reserveren wel eens titels. Ze zijn hier erg tevreden over. De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten. Een aanzienlijke groep vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.

Informatiefunctie
Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek. Populaire onderwerpen zijn vakantie & reizen en gezondheid. Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften en door vragen te stellen aan medewerkers. Digitale informatiebronnen zijn vooral interessant voor jongere leden en mannen.
 

Biebpanel 2016: Klanttevredenheid

Onderzoek:
In de “Infographic” ziet u de resultaten van het eerste Biebpanel-onderzoek van 2016 dat gehouden is van 30 maart – 18 april.

In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de algemene tevredenheid is m.b.t. de diensten van de bibliotheek, de bekendheid en de waardering van e-books en de Boekenweek.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 17.301 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
De bibliotheek doet het op de meeste aspecten van de dienstverlening goed.

De top 3 is:
•de klantvriendelijkheid van de medewerkers,
•de deskundigheid van de medewerkers,
•de prijs-kwaliteitverhouding van de abonnementen.

In het onderzoek zien we ook enkele aandachtspunten naar voren komen voor de bibliotheek die relatief wat lager scoren, zoals:
•de mogelijkheden om in de bibliotheek te kunnen werken of te studeren,
•de horecavoorzieningen,
•de activiteiten die de bibliotheek organiseert,
•de collectie cd’s en dvd’s,
•het kunnen opdoen van inspiratie.

E-book portal
Hoewel de bekendheid van het e-portal redelijk hoog is, wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt. Toch is er ook onder de niet-gebruikers van het e-portal wel interesse voor. De belangrijkste belemmeringen zijn het aanbod (niet actueel, niet groot genoeg), de uitleg over het downloaden en de inlogprocedure.

Boekenweek
De Boekenweek als campagne kent een hoge bekendheid. Het lijkt echter vooral het (online of offline) bezoek aan een boekwinkel te stimuleren en in veel mindere mate het bezoek aan een bibliotheek. Het speciale magazine van de Boekenweek dat verkrijgbaar was in de bibliotheek, is meegenomen door één op de zes panelleden die de bibliotheek in die week hebben bezocht.

 

Biebpanel 2015: Activiteiten en Samenwerkingspartners

Onderzoek:
In de “Infographic” ziet u de resultaten van het vierde Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is in december. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden denken over de activiteiten en samenwerkingspartners van de bibliotheek.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 13.858 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
De activiteiten van de bibliotheek worden door de bezoekers redelijk beoordeeld. Men gaat vooral om informatie te krijgen, voor de persoonlijke ontwikkeling en ter ontspanning. Ook de prettige ruimte van de bibliotheek is een reden om te gaan. Favoriete activiteiten zijn presentaties van schrijvers, informatieve lezingen en tentoonstellingen. Leden zien zeker de waarde van samenwerking van de bibliotheek met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf. Meest waardevol is samenwerking met andere bibliotheken, scholen, de boekhandel, de gemeente en de kunstuitleen – logische partijen voor een bibliotheek die kennelijk primair door leden als culturele en kennis organisatie wordt gezien. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak te zitten zijn een café/restaurant, de kunstuitleen en de VVV.
 

Biebpanel 2015: Communicatie

Onderzoek:
In de “Infographic” ziet u de resultaten van het derde Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is in september.
In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden de informatievoorziening van de bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 15.647 mensen deel aan het onderzoek.

Uitkomst:
De communicatie van de bibliotheken op de Veluwe wordt over het geheel genomen positief beoordeeld. Leden beoordelen de website als redelijk. Ze gebruiken de website vaak om informatie te krijgen over de bibliotheek. Ook de digitale nieuwsbrief (indien aanwezig) wordt redelijk goed beoordeeld. Panelleden zijn veelal actief op social media, maar volgen de bibliotheek niet op Facebook of Twitter. Ze weten relatief vaak niet of hun bibliotheek actief is op social media. Medewerkers spelen voor bibliotheekleden, waaronder relatief veel oudere leden, een relatief belangrijke rol bij informatievoorziening.
 

Biebpanel 2015: Maatschappelijke waarde

Onderzoek:
In de “Infographic” ziet u de resultaten van het tweede Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is in juni.
In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden kijken naar de waarde van de bibliotheek, zowel voor de maatschappij als voor henzelf.

Deelname aan het onderzoek:
In totaal namen 21.301 mensen deel aan het onderzoek,waarvan 17.287 vaste Biebpanel leden en 4.014 van bibliotheken die eenmalig deelnamen aan het onderzoek.

Uitkomst:
Leden van de Veluwse Bibliotheken kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vindt meer dan 90% dat de bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de bibliotheek.

Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en cultuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en cultuur. Ook de sociale functie komt naar voren: Veluwse leden raken in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (13%) en geven aan zich door de bibliotheek minder eenzaam te voelen (11%).

Biebpanel 2015: Ontmoetings- en verblijffunctie

Onderzoek:
In de “infographic” ziet u de resultaten van het eerste Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is van 13 -31 maart 2015. In dit onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheek onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheek inzicht in de manier waarop de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.

Deelname aan het onderzoek
In totaal namen 20.546 (59 % van het totaal aantal Biebpanel-leden) deel aan het onderzoek.

Uitkomst
99% van de deelnemers vindt het lenen van boeken (zeer) belangrijk. Toch komt maar slechts één van de vijf alleen voor het lenen naar de bibliotheek. 76% van de bezoekers bezoekt de bibliotheek meestal alleen en 15 % komt met zijn kinderen naar de bibliotheek.
De panelleden vinden vooral de volgende aspecten belangrijk:

  • Vragen kunnen stellen aan een medewerker
  • Rondsnuffelen in de bibliotheek
  • Boeken ter plekke lezen of inzien
  • Tijdschriften en kranten lezen of inzien

 

Biebpanel

Biebpanel is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen 91 bibliotheken mee aan Biebpanel. Met bijna 35.000 deelnemers is het één van de grootste klantenpanels van Nederland.