Aangepaste openingstijden

Tijdens de schoolvakanties hebben een aantal vestigingen aangepaste openingstijden en zijn er een aantal miniservicepunten gesloten.
Kijk op deze pagina voor alle informatie.

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden geven wij de voorwaarden voor gebruik en lidmaatschap van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Door gebruik te maken van de dienstverlening van de Bibliotheek Noord-Veluwe verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van de Bibliotheek Noord-Veluwe, en worden deze gezien als een overeenkomst.

Algemeen - openingstijden
Artikel 1
a. De bibliotheken in de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek worden in stand gehouden door de Stichting Openbare Basisbibliotheek Noord-Veluwe.
b. De vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe zijn voor een ieder kosteloos toegankelijk tijdens de vastgestelde openingstijden. De openingstijden worden op een voor de bezoekers zichtbare plaats aan of in het gebouw vermeld, en zijn raadpleegbaar via de website. De vastgestelde openingstijden kunnen door de directie eenzijdig worden gewijzigd.

De website van de Bibliotheek Noord-Veluwe, www.bibliotheeknoord-veluwe.nl, met daaraan verbonden services is als regel 24 uur per dag toegankelijk voor een ieder, behoudens perioden van onderhoud of storing.

Het gebruik
Artikel 2
a. De vestigingen van de bibliotheek Noord-Veluwe stellen een actuele en representatieve collectie boeken, dagbladen, periodieken en digitale materialen beschikbaar.
b. Gebruik van de beschikbare materialen binnen het gebouw van de bibliotheek is niet gebonden aan een bewijs van inschrijving.
Wel is het mogelijk voor de toegang tot afdelingen leeftijdsgrenzen te stellen.
c. Lenen van beschikbaar materiaal is alleen mogelijk voor degene die als lener is ingeschreven en wiens abonnement toegang geeft tot die materialen.
d. In de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe is wifi beschikbaar en kunnen bezoekers gebruik maken van pc’s met internet, databanken en (delen van) het Office pakket. Voor dit gebruik kan een tarief in rekening worden gebracht. Overeenkomst gebruik publiekscomputers.
e. Het gebruik van telefoons en geluidsapparatuur in vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe is alleen toegestaan indien dit geen overlast veroorzaakt.

Het inschrijven als lener van de Bibliotheek
Artikel 3
a. Leners schrijven zich in door opgave van persoonsgegevens. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming nodig van ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
Voor personen vanaf 18 jaar geldt een contributieplicht. Bij inschrijving dient inschrijfgeld voldaan te worden. Het dienstdoend personeel verstrekt inlichtingen omtrent de hoogte van de contributiebedragen en inschrijfgeld, of zie onze website.
b. Na inschrijving verstrekt de bibliotheek een op naam van de lener gestelde lenerspas aan de lener, welke geldt als inschrijvingsbewijs en eigendom blijft van de bibliotheek.
c. Inschrijving vindt als regel plaats voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de dag van inschrijving. Uitzonderingen op deze regel zijn in bijzondere gevallen mogelijk, bijvoorbeeld bij tijdelijke abonnementen.
d. De inschrijving wordt verlengd voor de duur van steeds één jaar. Na verlenging is tussentijdse opzegging mogelijk, schriftelijk, per mail of in de vestiging. Jeugdleden, die geen contributie betalen, worden als lid uitgeschreven als zij gedurende twee jaar geen materialen hebben geleend. Als zij nadien weer gebruik van de bibliotheek willen maken dienen zij zich opnieuw in te schrijven.
e. De lener dient de lenerspas terug te geven bij het einde van het lidmaatschap van de bibliotheek. Ook een niet (meer) geldige lenerspas dient te worden ingeleverd.
f. In geval van verlies of diefstal van de lenerspas dient de lener hiervan onmiddellijk melding te maken bij de bibliotheek.
g. De lener, op wiens naam de lenerspas is gesteld, is aansprakelijk voor op de lenerpas geleend materiaal, indien hij/zij van verlies of diefstal geen melding heeft gedaan bij de bibliotheek.
h. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. In geval van verlenging van de inschrijving wordt het recht van de lener om materiaal te lenen geschorst zolang de jaarlijkse contributie nog niet is voldaan.
Schorsing vindt ook plaats bij een registratie van meer dan 10 euro of een registratie die meer dan 60 dagen openstaat. Schorsing is eveneens mogelijk indien de lener nog andere schulden heeft aan de bibliotheek.
i. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van de Bibliotheek Noord-Veluwe.
j. Minderjarigen, die zich als lener hebben laten inschrijven en registreren en materialen te leen hebben ontvangen, worden geacht te hebben gehandeld met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Het lenen van materialen uit de bibliotheek
Artikel 4
a. Ieder als lener van de bibliotheek ingeschreven persoon heeft het recht materialen te lenen zoals passend bij het abonnement. Informatie hierover wordt verstrekt door het dienstdoend personeel en is te vinden op onze website.
b. Bij het lenen van materialen dient de lener zich te overtuigen van de goede staat ervan.
c. Materialen worden alleen uitgeleend als een geldige lenerspas kan worden getoond.
d. Voor bepaalde materialen kan leengeld worden geheven.
e. Het doorlenen aan 'derden' van uit de bibliotheek geleende materialen is niet toegestaan.
f. Bij het terugbrengen dient de lener gebruik te maken van aanwezige selfservice apparatuur, danwel de geleende materialen aan het dienstdoend personeel te overhandigen en te wachten op afhandeling/controle.
g. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van het geleende materiaal die bij het terugbrengen wordt geconstateerd.
h. Onherstelbaar beschadigd of verloren gegaan materiaal moet worden vergoed tot een bedrag dat wordt vastgesteld op basis van de vervangingskosten.
Van beschadigd materiaal moeten reparatiekosten worden vergoed. Materialen blijven eigendom van de bibliotheek.
i. Indien door de lener een vergoeding is betaald voor verloren gegaan materiaal wordt het eenmaal betaalde bedrag voor vergoeding niet gerestitueerd ingeval het materiaal door de lener wordt teruggevonden.
j. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van compact discs, software, dvd’s, blue ray’s, videobanden of andere digitale media.
Dit betekent dat, indien compact disc-, computer- dan wel andere apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van media, de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.

Het reserveren en aanvragen van materialen uit of via de bibliotheek
Artikel 5
a. Het is mogelijk bepaalde materialen te reserveren of aan te vragen uit andere Nederlandse bibliotheken.
b. Administratiekosten, die hiermee gemoeid zijn, worden in rekening gebracht .
c. Indien uitlenende c.q. leverende instanties tarieven berekenen voor het honoreren van aanvragen of informatieverstrekkingen kunnen deze tarieven worden doorberekend aan de lener, als het bestuur dit heeft besloten.
Zie onze website voor informatie over de hoogte van het tarief.

De uitleentermijn
Artikel 6
a. De uitleentermijn bedraagt 4 weken; voor bepaalde materialen kan een andere uitleentermijn gehanteerd worden. De uitleentermijn voor e-books bedraagt 3 weken.
b. Verlenging van de uitleentermijn kan ten hoogste 1 keer achtereen geschieden, hiervoor kunnen verlenggelden in rekening worden gebracht .
c. Indien het betreffende materiaal door een andere lener is aangevraagd, is verlenging niet mogelijk.
d. Van sommige materialen kan de uitleentermijn niet worden verlengd.
e. Verzoeken om verlenging kunnen ter plaatse worden gedaan. Via de site is het mogelijk materialen zelf te verlengen, het is mogelijk dat hiervoor verlenggeld in rekening wordt gebracht .
f. Voor het overschrijden van de uitleentermijn kan aan de lener telaatgeld in rekening worden gebracht. Leners zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van materialen, ook als er geen bon, inleverattendering of ander hulpmiddel om de inleverdatum te onthouden door de Bibliotheek Noord-Veluwe wordt verstrekt. Via inloggen op onze website of door het gebruik van de Bibliotheek Noord-Veluwe app is te zien welke materialen geleend zijn en wat de inleverdatum is.
g. Over de hoogte van kosten kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het dienstdoend personeel of zie onze website. 
h. Wanneer na herhaalde schriftelijke aanmaningen of herinneringen per mail het geleende materiaal niet wordt terugbezorgd, is de bibliotheek gerechtigd het materiaal aan de lener in rekening te brengen. Hierbij kunnen ook administratiekosten in rekening worden gebracht.
i . Voldoening van de vervangingskosten ontslaat de lener niet van zijn verplichting om de bedragen die hij op grond van art. 6f is verschuldigd te betalen.
j . In het geval genoemd in art. 6h kan de bibliotheek ook de materialen thuis laten ophalen. Hiervoor worden extra kosten aan de lener in rekening gebracht. Ook kan een deurwaarder worden ingeschakeld, de kosten hiervan zijn voor de lener .
k. Indien na herhaalde schriftelijke aanmaningen het geleende materiaal niet wordt terugbezorgd, beoordeelt het hoofd van de bibliotheek of aan de artikelen 6h en 6i, of aan art. 6j uitvoering wordt gegeven.

Adreswijzigingen/verhuizingen
Artikel 7
Adreswijzigingen dienen direct aan de bibliotheek te worden doorgegeven. Hiervoor dient men de lenerspas mee te nemen. Het is mogelijk de adreswijziging online door te geven via de website.

Slotbepalingen
Artikel 8
a. Aanwijzingen van het dienstdoend personeel dienen te worden opgevolgd.
b. Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen die eigendom zijn van de bibliotheek, waaronder hun bewijs van inschrijving, te tonen.
c. Het dienstdoend personeel kan degene die zich niet houdt aan de bepalingen in dit reglement uitsluiten van het gebruik van de bibliotheek. Tegen deze maatregel staat beroep open bij de directie.
d. De directie van de Stichting Openbare Basisbibliotheek Noord-Veluwe is bevoegd de bepalingen van dit uitleenreglement van tijd tot tijd aan te passen, alsmede - indien bijzondere omstandigheden daar toe nopen of als tijdelijke voorziening- in een individueel geval van bepalingen in het reglement af te wijken. De directie kan dit ook doen in een aantal concrete gevallen of in een bepaalde categorie gevallen.
e. Bij oneigenlijk gebruik van de bibliotheek kan het dienstdoend personeel de toegang ontzeggen.
f . In gevallen waar in dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Privacy
Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft Bibliotheek Noord-Veluwe een privacy statement opgesteld. Zie pagina over privacy statement.

Huisregels
In de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe gelden huisregels. Zie pagina over huisregels.

Wensen, suggesties, klachten
Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u ideeën, suggesties of een klacht, dan is het goed om dat aan ons door te geven. U kunt uw wens, suggestie of klacht doorgeven via ons serviceformulier.

Epe, 12 oktober 2018